İş Sağlığı ve Güvenliği(OHSAS 18001)

OHSAS 18001, BSI (British Standards Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. Türk Standardları Enstitüsü Şubat 2004 tarihinde Türkçeye tercüme ederek TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olarak yayınlamıştı.Fakat ISO 9001:2000,ISO 14001:2005,ISO 2200:2005 gibi uluslar arası akreditasyona sahip bir Standard değildir.Bir başka deyişle ve ISO (International Organization for standardizasyon) tarafından yayınlanmış olan bir standart değildir.

İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliği ) faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. Fakat sadece kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması sistematik açıdan kaza risklerinin azaltılmasında yeterli değildir.Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği için süreklilik arz eden ve risk analizlerine dayalı bir İSG yönetim sisteminin kurulması şarttır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNİN FAYDALARI

İSG Yönetim Sistemi'nin sağladığı yararlar şunlardır:

  • • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
  • • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
  • • Çalışanları motive eder ve çalışanların çalıştığı kuruma olan güvenini arttırır.Böylece çalışanların iş performansını arttırarak verimlilik sağlar.
  • • Çalışma Bakanlığının çıkarmış olduğu mevzuatlara uyum sağlamak.
  • • İSG sistemine önem veren firmalar önünde prestij ve güven sağlamak
  • • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.

OHSAS 18001 İLE İLGİLİ TANIMLAR VE TARİFLER

Kaza:Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

Tehlike:İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.

Tehlike tanımlaması:Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Olay:Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum.

Hedefler:Kuruluşun kendisi için başarmak üzere koyduğu İSG performansı türünden amaçlar.

İş sağlığı ve güvenliği:Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar.

İSG yönetim sistemi:Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçası. Bu,kuruluş yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar.

Risk:Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. Risk değerlendirmesi:Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.

Güvenlik:Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir risk:Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Tekirdag,Çorlu