Çevre Yönetimi(ISO 14001)

ISO 14001 Nedir – Neden Önemlidir?

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir.

Artık global pazarda var olabilmek insana ve çevreye verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir.ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının mümkün olduğu kadar azaltılması, toprağa, havaya, suya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran ve sürdürebilen bir kuruluş, tabi kaynakların kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001 Maddeleri

 • 4 Çevre yönetim sisteminin şartları
 • 4.1 Genel şartlar
 • 4.2 Çevre politikası
 • 4.3 Planlama
 • 4.4 Uygulama ve faaliyetler
 • 4.5 Kontrol etme
 • 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin işletmelerde uygulanmasının amacı ve yararları;

 • • Çevre mevzuatlarına uyumun artırılması
 • • Doğal kaynakların kısıtlı kullanılması ile israfın azalması ve maliyetlerin düşürülmesi (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • • Yasalar uyum ve yasalardan haberdar olma.
 • • Cezai yaptırımlardan kurtulma. Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.
 • • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması ve firma prestijinin artması
 • • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunması
 • • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • • Atıklar azaltılır.
 • • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, personeli olumlu yönde motive eder.
 • • Bilinçli ve çevre dostu tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.

ISO 14001 İle İlgili Tanım ve Tarifler

Sürekli iyileştirme:Kuruluşun çevre politikasına uygun olarak, genel çevre performansının arttırılmasını sağlamak amacıyla, çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi.

Düzeltici faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılması faaliyeti.

Çevre : Bir kuruluşun,faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki.

Çevre boyutu:Bir kuruluşun, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı.

Çevresel etki:Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan,çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.

Çevre yönetim sistemi (ÇYS):Bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.

Çevre amacı : Bir kuruluşun ,gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasıyla uyumlu genel çevre amacı.

Çevre performansı:Bir kuruluşun , çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar.

Çevre politikası:Bir kuruluşun , resmî olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre performansıyla ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi.

Çevre hedefi:Kuruluşa veya onun bölümlerine uygulanabilen, çevre amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı.

İlgili taraf:Bir kuruluşun çevre performansıyla ilgilenen veya bu başarıdan etkilenen kişi veya grup.

Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığınoluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması.

Tekirdag,Çorlu